Methodiekbeschrijving

Expeditie Polaris – High impact programma voor voortijdig schoolverlaters, jeugdwerklozen, risicojongeren, criminele- en/of overlastgevende jongeren en jeugdgroepen vanaf 14 jaar.

Het programma duurt in totaal twaalf weken en is ontstaan uit de maatschappelijke behoefte aan een kortdurend programma met een hoge impact en bewezen effectiviteit om een startkwalificatie te halen en/of geschikt te raken om toe te treden tot de arbeidsmarkt.

Expeditie Polaris wordt uitgevoerd in samenwerking met zorgvuldig geselecteerde organisaties. Expeditie Polaris heeft door de manier waarop de organisatie is ingericht een landelijke dekking en een gegarandeerde continuïteit.

Validatie en effectiviteit

Het programma is in 2016 gevalideerd en erkend als effectieve methodiek door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en heeft de status ‘Veelbelovend’ ontvangen. Momenteel worden de resultaten van de meest recente programma’s geëvalueerd en zijn wij hard op weg de status ‘Evidence Based’ toegekend te krijgen.

Dat het programma effectief is, blijkt uit de door ons behaalde resultaten. Op peildatum 1 januari 2017 heeft 93% van alle deelnemers binnen de gestelde termijn de doelstellingen van de opdrachtgevers behaald.

Integrale aanpak

Expeditie Polaris kenmerkt zich door kwaliteit. Niet alleen qua product, maar zeker ook qua professionele begeleiding. Het werken met de bijzondere doelgroep vereist professionaliteit en expertise. Daarom is ons team niet alleen bevoegd, maar ook bekwaam. Ons team bestaat uit onder andere psychologen, opleidingskundigen, loopbaanbegeleiders, sociaal-pedagogisch hulpverleners, arbeids- en studiebemiddelaars, trainers en coaches. Al onze professionals hebben een jarenlange ervaring opgebouwd in het werken met de doelgroep en zijn experts binnen hun vakgebied.

Het begeleidingstraject bestaat uit een integraal programma dat in samenwerking met diverse (inter)nationale organisaties uitgevoerd wordt. Dit heeft als voordeel dat de deelnemer alle begeleiding onder één dak aangeboden krijgt en altijd gekoppeld is aan een vast team van professionals die hem met raad en daad bij staan. Deze opzet maakt het mogelijk om de deelnemer continu aan het begeleidingstraject te binden en voorkomt versnippering van begeleidingsaanbod. Dit alles garandeert dat de deelnemer gedurende het hele traject niet ‘losgelaten’ wordt.

Vanuit de participerende organisaties zijn de verschillende expertises verenigd in een multidisciplinair team. Dit heeft er toe geleid dat er een integrale, zeer effectieve en betaalbare aanpak beschikbaar is voor de bestrijding van (jeugd)werkloosheid en voortijdig schoolverlaten. Op basis van evidence based leerinterventies en begeleidingsmethodieken worden daarvoor in aanmerking komende jongeren in een kortdurend traject begeleid naar het behalen van een startkwalificatie, opleiding of toetreding tot de arbeidsmarkt.

Fasering

Het begeleidingstraject bestaat uit drie componenten: Intake, expeditie en bemiddeling & begeleiding.

Intake:
De kandidaat wordt uitgenodigd voor een intake waarin vastgesteld wordt of er omstandigheden zijn die een belemmering kunnen vormen voor deelname aan de expeditie. Te denken valt aan het hebben van een vaste woon-of verblijfplaats in Nederland, het bezit van een geldig Nederlands paspoort of identiteitsbewijs en het afgesloten hebben van een zorgverzekering. Tijdens de intake wordt ingegaan op de persoonlijke omstandigheden, wensen en verwachtingen van de kandidaat en diens motivatie om deel te nemen aan het programma. Tijdens de intake wordt bepaald welk traject de kandidaat zal gaan volgen. Om diverse redenen is het mogelijk dat de kandidaat (tijdelijk) niet deel kan nemen aan de expeditie, maar dat hij een alternatief traject zal volgen. Indien zulks het geval is, wordt dit met redenen omkleed medegedeeld aan de kandidaat en de aanmeldende organisatie. Bij een positief advies krijgt de deelnemer één casemanager toegewezen die tijdens de duur van het programma het aanspreekpunt voor de kandidaat zal zijn.

Expeditie:
De expeditie is een vierdaagse training die plaats vindt in Åseral, provincie Vest-Agder te Noorwegen. Het gebied waar de expeditie zich ontvouwt kenmerkt zich door absolute isolatie in bergachtig, ruig terrein. Gedurende vier dagen en drie nachten volgt de groep deelnemers, bestaande uit maximaal tien personen, een route dwars door de Noorse natuur. Door de fysieke en mentale prikkels worden zij uit hun comfort zone gehaald. De volstrekte afzondering voorkomt afleiding van het programma en vermijdgedrag. Gedurende deze drie dagen zorgen de omstandigheden en de dynamiek van het programma en de groep er voor dat er ruimte ontstaat voor ontwikkeling.

Onder leiding van ons begeleidingsteam wordt onder andere gewerkt aan versterking en ontwikkeling van de volgende competenties:
・Mentale veerkracht;
・Adequate coping strategieën;
・Studie- en arbeidsmotivatie;
・Zelfvertrouwen en self-efficacy;
・Communicatieve vaardigheden;
・Samenwerkingsvaardigheden;
・Ethisch handelen;
・Sociale vaardigheden.

De leerinterventies tijdens de expeditie zijn ontwikkeld op basis van de Sociaal Cognitieve Theorie van zelfregulatie van Bandura (1991). Deze theorie legt psychosociaal functioneren van mensen uit als een samenspel van persoonlijke, individuele factoren, het gedrag van het individu en diens omgeving. Hoe mensen functioneren in hun sociale omgeving heeft te maken met externe invloeden en zelfregulatie van het eigen gedrag.

Om te veranderen of doelen te bereiken is het daarom noodzakelijk dat mensen invloed hebben op hun motivatie en gedrag. Het construct self-efficacy (de gepercipieerde zelfeffectiviteit) speelt hierin een centrale rol. Daarnaast spelen uitkomst verwachtingen een grote rol die mensen motiveert tot prestaties en verandering.

Uit diverse internationale onderzoeken naar oorzaken van voortijdig schoolverlaten en probleemgedrag onder jongeren komt naar voren dat er sterke correlaties bestaan tussen self-efficacy, motivatie, zelfvertrouwen, faalangst, resilience (mentale veerkracht) en coping in relatie tot voortijdig schoolverlaten en probleemgedrag. De doelgroep kenmerkt zich vaak door een gebrek aan motivatie en doorzettingsvermogen bij tegenslag of teleurstelling.

Recent wetenschappelijk onderzoek (Burgers, 2014) onder voortijdig schoolverlaters en studenten (N=431) bevestigt dit. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat voortijdig schoolverlaters een lagere self-efficacy ervaren dan reguliere studenten en dat self-efficacy en mentale veerkracht belangrijke voorspellers zijn van studie – en arbeidsmotivatie. Daarom wordt in het begeleidingstraject stevig ingezet op versterking van self-efficacy, mentale veerkracht en motivatie.

Tijdens de expeditie worden disfunctionele gedachten uitgedaagd en vaardigheden aangeleerd die voorwaardelijk zijn om succesvol terug te keren naar school of om betaalde arbeid te verrichten en werk te behouden. Uitgangspunt hierbij is de cognitieve theorie van Ellis (1962) die er van uitgaat dat (on)gewenst gedrag bij mensen in stand gehouden wordt door disfunctionele gedachten en emoties en dat het gedrag vervolgens weer invloed heeft op gedachten en emoties waardoor mensen als het ware gevangen zitten in een vicieuze cirkel.

De locatie is altijd beschikbaar en daarmee is continuïteit van de expedities geborgd. Er is verder bewust voor deze locatie gekozen en wel om twee redenen: enerzijds is een dergelijke trainingslocatie in Nederland niet meer te vinden die aan onze strenge eisen voldoet en anderzijds spelen kostenoverwegingen een belangrijke rol: Eduquest heeft de trainingslocatie en faciliteiten in Noorwegen in eigen beheer waardoor het vele malen goedkoper is om de training te organiseren in Noorwegen dan om locaties te huren in Nederland. In Noorwegen wordt samengewerkt met de Noorse organisatie Scaned Travel. De voertaal tijdens de expeditie is Nederlands.

Mocht het gebied in Noorwegen onverhoopt door onvoorziene omstandigheden ontoegankelijk zijn, dan zijn er twee Europese locaties waar naar uitgeweken wordt: Kinlochleven, Highlands, Schotland of Ascou, Midi-Pyrénées, Frankrijk. Op beide locaties beschikken wij ook over uitstekende faciliteiten en zijn de kosten eveneens laag ten opzichte van Nederland.

Na terugkeer uit de natuur worden op dag vier de vorderingen, ervaringen en prestaties geëvalueerd. Na afronding van de expeditie volgt terugkeer naar Nederland en vangt de bemiddelingsfase aan.

Begeleiding & Bemiddeling:
Deze fase is eveneens helemaal toegespitst op de individuele behoeften van de deelnemer. Hij wordt gecoacht om na afronding van het programma zelfstandig voort te bouwen op hetgeen hij geleerd heeft en datgene wat bereikt is. De begeleiding staat in het teken van bemiddeling terug naar school of geschiktheid voor toetreding tot de arbeidsmarkt.

Er wordt voortgebouwd op datgene dat tijdens de expeditie geleerd is. De focus ligt op terugkeer naar school om een startkwalificatie, een aanvullend diploma of certificaat te halen en geschiktheid en bereidheid om toe te treden tot de arbeidsmarkt. Loopbaanbegeleiders, arbeidsbemiddelaars en studiecoaches begeleiden de deelnemers in hun verdere ontwikkeling. Belemmerende factoren worden daar waar mogelijk weggenomen.

Certificering

Wanneer de deelnemer het programma succesvol doorlopen heeft, ontvangt hij het certificaat. De certificaatuitreiking vormt de officiële afsluiting van Expeditie Polaris waarin de prestaties van de geslaagde kandidaten geëerd en erkend worden. Het certificaat versterkt het curriculum vitae waarmee de kandidaat bij toekomstig werkgevers of opleidingsinstituten kan aantonen over de gewenste kennis, vaardigheden en attitude te beschikken.