algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDUQUEST

Artikel 1­               Algemeen

1. Eduquest is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18087305. Eduquest is een onderneming die zich naast een didactisch model Eduquest® en exploratief leiderschap ook toelegt op training, coaching, psychologisch advies en selectie, organisatie-advies, opleidingskundig advies en productontwikkeling, Keynotespreker en Humanresource development/management.

2. Eduquest zal in deze algemene voorwaarden verder worden aangeduid als ‘Eduquest’ of ‘opdrachtnemer’. De andere partij wordt de ‘opdrachtgever’ genoemd. Eduquest is gerechtigd op ieder moment deze algemene voorwaarden te wijzigen. Indien de algemene voorwaarden worden gewijzigd, zal Eduquest opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis stellen.

3. Indien naar een deelnemer wordt verwezen, dan is dit de feitelijke deelnemer van de dienst.

4. ‘Dienst’ betreft de hierboven omschrijven werkzaamheden zoals Expeditie Polaris, training, coaching, psychologisch advies en selectie, opleidingskundig advies en loopbaanadvies et cetera.

5. Deze algemene voorwaarden horen bij de overeenkomst, zijnde het contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Artikel 2               Toepasselijkheid

1. Op alle aanbiedingen, offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Eduquest en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten, zijn deze algemene voorwaarden van toepas­sing, met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, hoe ook genaamd. Het doen van een bestelling bij Eduquest of het accepteren van enige aanbieding van Eduquest, brengt met zich mee dat de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts plaatsvinden met uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Eduquest.

3. Deze algemene voorwaarden worden bij het aangaan van de overeenkomst op de wettelijk voorgeschreven wijze aan opdrachtgever overhandigd. Zij worden uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever feitelijk ter hand gesteld. Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de internetsite(s) van Eduquest (onder meer https://eduguide.international/index.php/algemene-voorwaarden/), en worden ook op het eerste verzoek toegezonden aan opdrachtgever.

4. Indien de overeenkomst op afstand elektro­nisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Met een overeenkomst op afstand die elektronisch wordt gesloten wordt bedoeld de overeenkomst met opdrachtgever die tot stand komt via de e-mail, maar deze komt ook tot stand als de opdrachtgever enige dienst via de website in de webwinkel koopt, danwel de bestelling plaatst via e-mail, danwel de opdrachtgever die enig product middels zijn smartphone, tablet of ander dergelijk apparaat in een door Eduquest ingerichte applicatie bestelt.

 5. De opdrachtgever bevestigt een opdracht schriftelijk. Gebeurt dit niet, maar vangt Eduquest toch aan met het uitvoeren van de opdracht, dan wordt de inhoud van de offerte gelijk gesteld aan de overeenkomst en zijn de algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

 Artikel 3               Wederzijdse verplichtingen

 1. Opdrachtgever is gehouden kosteloos en tijdig alle medewerking die Eduquest naar haar oordeel nodig heeft om tot tijdige en volledige uitvoering van de opdracht te komen, te verlenen, bij gebreke waarvan Eduquest het recht heeft haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, totdat de opdrachtgever aan haar verplichtingen heeft voldaan.

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Eduquest ter beschikking gestelde gegevens, ook indien die gegevens afkomstig zijn van derden. Opdrachtgever is gehouden Eduquest onverwijld schriftelijk te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

3. Eduquest spant zich ervoor in om de opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren, en daarbij de belangen van opdrachtgever zo goed mogelijk te behartigen en voorts een voor de opdrachtgever goed resultaat na te streven, zoals van haar als professioneel opdrachtnemer verwacht mag worden.

4. Opdrachtgever is verplicht enige klacht binnen tien werkdagen nadat er is opgeleverd in te dienen, bij gebreke waarvan het recht om te klagen vervalt. In dat geval wordt opdrachtgever geacht de dienst te hebben aanvaard zoals deze is afgeleverd.

5. Lijdt opdrachtgever schade in enige vorm of dient zij kosten te maken ten gevolge van het niet nakomen van enige verplichting uit dit artikel, dan zijn die schade/kosten voor rekening van opdrachtgever.

 Artikel 4               Aanbiedingen en prijzen

 1. Tenzij schriftelijk anders is aangegeven, zijn alle aanbiedingen vrijblijvend. Eduquest heeft het recht om een vrijblijvende aanbieding aan te passen, in te trekken of te herroepen tot vijf werkdagen na aanvaarding van de aanbieding door opdrachtgever, ook als in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is genoemd. Aan de inhoud van reclame-uitingen van Eduquest kunnen geen rechten worden ontleend.

2. Eduquest baseert haar aanbiedingen op de door opdrachtgever aangeleverde en aan te leveren informatie en gaat uit van de juistheid van die informatie, ook als deze informatie van derden afkomstig is. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van deze informatie.

3. De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, administratiekosten, transport- of verzendkosten, verpakkingskosten en verzekeringskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien na het doen van de aanbieding, maar voor de uiteindelijke levering zich een prijsverhogende omstandigheid voordoet waarop Eduquest geen invloed heeft, zoals prijsstijgingen in de internationale oliemarkt, wijziging van wetten of andere regelgeving, valutastijgingen, prijsstijgingen in transportkosten of verzendkosten e.d., dan is Eduquest gerechtigd die prijsstijging door te rekenen aan de opdrachtgever, tenzij zulks in strijd komt met dwingendrechtelijke wetgeving. In dat laatste geval heeft Eduquest het recht van de overeenkomst af te zien.

Artikel 5               Annulering, opschorting of ontbinding

1. Bij annulering, opschorting of ontbinding door opdrachtgever tot twee maanden voor de eerste dag van een door opdrachtnemer aangeboden dienst is 10% van het overeengekomen bedrag voor de dienst(en) verschuldigd, met een minimum van € 1.000,‑‑. Bij annulering binnen twee maanden voor de eerste dag dient het bedrag volledig te worden voldaan en bestaat geen recht of aanspraak op terugbetaling daarvan. In geval van annulering van een overeenkomst door opdrachtgever dienen de overeengekomen bedragen volledig te worden voldaan en bestaat er geen recht of aanspraak op terugbetaling daarvan.

2. Opdrachtnemer streeft ernaar om de dienst(en) te laten verlopen op de vooraf aangegeven wijze. Het is opdrachtnemer echter toegestaan om, indien omstandigheden, niet beperkt tot situaties van overmacht, daartoe nopen, wijzigingen aan te brengen in het programma, locaties en data. Een dergelijke wijziging leidt niet tot schadeplichtigheid aan de zijde van opdrachtnemer.

3. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst te annuleren indien naar zijn oordeel onvoldoende deelnemers zijn ingeschreven voor betreffende dienst(en) in welk geval de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het voor de dienst(en) betaalde geldbedrag.

4. Opdrachtnemer is, te zijnen keuze, gerechtigd de overeenkomst geheel of te dele te ontbinden of op te schorten in geval van (tijdelijke) overmacht, waaronder mede te verstaan ziekte van trainers/coaches/assessoren/psychologen/loopbaanadviseurs/opleidingsdeskundigen, stakingen, bedrijfsbezettingen en brand. Ontbinding leidt niet tot schadeplichtigheid aan de zijde van opdrachtnemer, doch geeft opdrachtgever aanspraak op terugbetaling van een evenredig deel van het aan opdrachtnemer betaalde geldbedrag.

Artikel 6               Honorarium en prijzen

 1. Opdrachtgever is voor de door Eduquest te verrichten c.q. verrichte dienst honorarium c.q. de prijs verschuldigd. Dat honorarium c.q. die prijs wordt voorafgaand aan de opdracht afgesproken. Het is mogelijk dat terzake honorarium c.q. prijs een all-in fee wordt afgesproken, maar ook dat bijvoorbeeld op basis van urencalculatie tussen partijen wordt afgerekend. Het honorarium van Eduquest is immer exclusief B.T.W., overige kosten, zoals reiskosten, bureaukosten en bijvoorbeeld out of pockets. Voor zoveel Eduquest in het kader van het uitvoeren van de opdracht derden heeft ingeschakeld, dan is het honorarium uiteraard exclusief het honorarium c.q. de kosten van deze derde. Eduquest zal opdrachtgever informeren indien zij enige derde inschakelt. In beginsel zal Eduquest deze derde slechts in contact brengen met opdrachtgever en komt enige overeenkomst dan tot stand tussen Eduquest en opdrachtgever. Eduquest is daarbij geen partij, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, danwel Eduquest duidelijk rechtstreeks met deze derde heeft gecontracteerd.

2. Indien Eduquest meer werk heeft omdat opdrachtgever in gebreke blijft met het aanleveren van informatie en/of materialen, danwel de opdracht verdergaand afhankelijk is van door opdrachtgever aan te leveren zaken of rechten, dan is Eduquest niet alleen gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten zolang opdrachtgever met aanlevering van één en ander in gebreke blijft, maar bovendien is Eduquest gerechtigd enig meerwerk dat hieruit voortvloeit aan de hand van het gebruikelijke uurtarief in rekening te brengen aan opdrachtgever. Eduquest is wel verplicht opdrachtgever schriftelijk erop te wijzen indien er meerwerk ontstaat doordat opdrachtgever in gebreke blijft.

3. Indien er sprake is van overmacht aan de zijde van Eduquest en Eduquest derhalve door niet aan haar toe te rekenen omstandigheden niet, danwel niet tijdig, kan leveren c.q. de uitvoering van de opdracht hierdoor wordt vertraagd, dan is Eduquest niet aansprakelijk jegens opdrachtgever voor enige schade of kosten. In dat geval is opdrachtgever verplicht eventuele door deze vertraging ontstane kosten te vergoeden aan Eduquest, waarbij geldt dat Eduquest ervoor zorgt dat zij die kosten voor zoveel mogelijk zal beperken.

Artikel 7               Betaling van de factuur

1. Mocht betaling op rekening zijn overeengekomen, dan dient betaling steeds te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op één van de rekeningnummers die op de factuur van Eduquest vermeld staat.

2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling, zal Eduquest de opdrachtgever middels aanmaning in ieder geval eenmalig veertien dagen in de gelegenheid stellen alsnog aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. Indien opdrachtgever dan niet heeft betaald, wordt opdrachtgever de buitengerechtelijke kosten verschuldigd en wel conform de staffel van de Wet Normering Incassokosten:

Hoofdsom tot en met Toepasselijk percentage Maximum
€ 2.500,– 15% over de hoofdsom € 375,–(min. € 40,–)
€ 5.000,– € 375,– + 10% over (hoofdsom minus € 2.500,–) € 625,–
€ 10.000,– € 625,– + 5% over (hoofdsom minus € 5.000,–_ € 875,–
€ 200.000,– € 875,– + 1% over (hoofdsom minus € 10.000,–) € 2.775,–
Boven de € 200.000,– € 2.775,– + 0,5% over (hoofdsom minus € 200.000,–) € 6.775,–

 

3. Opdrachtgevers zijn de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur/vervaldata van de facturen over de hoofdsom en de incassokosten. Terzake buitengerechtelijke incassokosten geldt een minimum van € 75,–, exclusief BTW.

4. Eduquest, begint tenzij anders overeengekomen,  pas met haar werkzaamheden, nadat Opdrachtgever betaald heeft. Zolang Eduquest geen integrale betaling van haar facturen heeft ontvangen, is zij gerechtigd om alle op haar rustende verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten zonder dat opdrachtgever enige aanspraak op schadevergoeding kan maken.

5. Opdrachtgevers, dienen telkens de facturen van Eduquest onverkort en volledig te betalen, hen komt geen recht op verrekening toe uit hoofde van enige vordering op Eduquest. Bij grote bestellingen is Eduquest gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat zij zekerheid stelt voor de omvang van de volledige vordering, althans een zodanig bedrag als Eduquest noodzakelijk en gewenst acht.

6. Indien Eduquest in een gerechtelijke procedure met een opdrachtgever volledig, grotendeels of deels in het gelijk wordt gesteld, is die opdrachtgever verplicht om bovenop de kostenveroordeling die de rechter heeft uitgesproken, de werkelijke kosten van rechtsbijstand in die procedure te vergoeden.

Artikel 8               Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

1. Zowel Eduquest als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend c.q. uitgesproken.

2. Eduquest heeft het recht enige overeenkomst met opdrachtgever middels een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat opdrachtgever enig recht op schadevergoeding jegens Eduquest toekomt, indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, de WSNP wordt uitgesproken, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, beslag wordt gelegd op enig vermogensbestanddeel, opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen verliest, tenzij de curator, bewindvoerder of vereffenaar zich bereid verklaart de verplichtingen uit de overeenkomst onverkort na te komen.

3. Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat er sprake is van toerekenbaar tekortschieten door Eduquest, of wanneer Eduquest de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Indien opdrachtgever zich op een wijze gedraagt die zodanig is dat Eduquest van oordeel is dat van haar niet verwacht mag worden dat zij de overeenkomst laat voortduren, dan geldt dit tevens als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming.

4. De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid behelst tevens alle kosten van derden die door Eduquest op dat moment reeds zijn gemaakt. Bovendien is opdrachtgever bij een beëindiging als bedoeld in het vorige lid verschuldigd nog minimaal 35% van het resterende nog niet door Eduquest in rekening gebrachte honorarium.

Artikel 9               Auteursrechten

1. Verstrekking en/of terbeschikkingstelling aan deelnemers van auteursrechtelijk beschermde werken/teksten/stukken/materialen, betekent op geen enkele wijze overdracht van de auteursrechten die daarop rusten, of een gebruiksrecht dat verder gaat dan op grond van de auteurswet is toegestaan.

Artikel 10            Vertrouwelijkheid/geheimhouding

1. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen zonder toestemming van elkaar niet naar buiten treden met mededelingen over deze overeenkomst, over privacy gevoelige gegevens of over interne aangelegenheden van de wederzijdse ondernemingen, waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of kunnen begrijpen. Deze bepaling blijft ook na de beëindiging van deze overeenkomst van kracht.

Artikel 11            Persoonsgegevens

1. Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de deelnemer/opdrachtgever worden verkregen worden door opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving behandeld.

2. De onderzoeksgegevens die door opdrachtnemer bij opdrachtgever worden verkregen, worden mogelijk, in geanonimiseerde vorm, gebruikt voor (wetenschappelijke) onderzoeksactiviteiten. De gegevens kunnen aldus gepubliceerd worden, waarbij geen melding wordt gemaakt van de exacte herkomst van de gegevens. Opdrachtgever verleent door het verlenen van de opdracht aan opdrachtnemer tevens toestemming aan opdrachtnemer voor het gebruik door opdrachtnemer van de bij haar gegenereerde gegevens voor het hiervoor en in lid 3 omschreven doel.

3. Naam- en adresgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van opdrachtnemer en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van diensten. Indien deelnemer aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie anders dan voor de eigen opleiding, dan wordt dit direct gerespecteerd.

Artikel 12            Aansprakelijkheid Eduquest

1. Voor schade van opdrachtgever die het gevolg is van één of meer toerekenbare tekortkomingen van Eduquest, is laatstgenoemde slechts aansprakelijk indien Eduquest schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

2. Eduquest is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Eduquest is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winsten, geïnvesteerde arbeidsuren, misgelopen besparingen, verlies van gegevens, schade door bedrijfsstagnatie e.d.

3. De aansprakelijkheid van Eduquest is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal de waarde van het aan opdrachtgever geleverde product of dienst. De aansprakelijkheid van Eduquest is in ieder geval altijd beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar aansprakelijkheidsverzekeraar in voorkomend geval, vermeerderd met het bedrag aan eigen risico.

4. In geval van een schadeclaim zal opdrachtgever jegens Eduquest, althans haar verzekeraar, in de gelegenheid stellen de schade te onderzoeken en zal opdrachtgever daaraan medewerking verlenen, voor zoveel dat redelijkerwijs noodzakelijk is ter vaststelling van de schade en aansprakelijkheid. Het is voor Eduquest en haar verzekeraar essentieel dat zij zich zelf een oordeel kan vormen van haar aansprakelijkheid, de aard van de schade en de hoogte van de schade. Indien opdrachtgever Eduquest, althans haar verzekeraar niet in de gelegenheid stelt de schade zelf te beoordelen of de schade al hersteld voordat Eduquest deze heeft kunnen inspecteren, vervalt het recht op schadevergoeding.

5. Aan de in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid kunnen door Eduquest ingeschakelde derden ook hun rechten ontlenen: deze derden kunnen rechtstreeks een beroep doen op deze aansprakelijkheidsbeperking.

6. Enige vordering uit hoofde van aansprakelijkheid van Eduquest vervalt door verloop van twee jaar, gerekend vanaf de dag dat opdrachtgever bekend is c.q. bekend had kunnen zijn met deze vordering en eindigt in ieder geval altijd binnen twee jaar nadat de overeenkomst met opdrachtgever tot een einde is gekomen.

Artikel 13            Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Voor zoveel de overeenkomst tot stand is gekomen met een consument uit een ander land dan Nederland aangesloten bij de Europese Unie, beogen deze algemene voorwaarden die consument niet minder bescherming te bieden, dan de consument op grond van het internationaal privaatrecht aanspraak kan maken.

2. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. In geschillen met een opdrachtgever, zijnde een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf, is exclusief bevoegd de rechter van de Rechtbank Zeeland West Brabant, locatie Breda.